ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ

"ಸುತ್ತ ಪೌಳಿ"ಗಳ ನವೀಕರಣ 

ರಾಜಗೋಪುರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ