ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ

ವೇದಪಾಠ ಶಾಲೆ

ತಂತ್ರಿಗಳ ವಸತಿ

ಯಾತ್ರಿವಿಹಾರ,ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ

ನೆರೆಯಂತ್ರಣ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು