ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಗರ್ಭಗುಡಿ (ಪ್ರಧಾನ ದೇಗುಲ)

ಉಪದೇವತೇಗಳ ಗುಡಿಗಳು

ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಠಡಿ