പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം

പരമ പവിത്രമായ ശ്രീകോവില്‍
മറ്റു ദേവന്മാരുടെ കോവിലുകള്‍
നൈവേദ്യ മുറി