പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം

കല്യാണ മണ്ഡപവും, ഭോജനശാലയും
വേദപാഠശാല
തന്ത്രിമാരുടെ ആവാസഗൃഹം
റെസ്റ്റ്‌ഹൗസ്, ബസ്സ്‌സ്റ്റാന്റ്, ഷോപ്പിംഗ്‌കോംപ്ലക്സ്