പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം

ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുറ്റമ്പലങ്ങള്‍
രാജഗോപുരങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മിതി
പാചകശാല, ഭക്ഷണശാല, ഗസ്റ്റ്‌ഹൗസ്‌ എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണം
യാഗശാല
വീരഭദ്ര, രക്തേശ്വരി കോവിലുകളും നാഗ വനവും