ശ്രീ കാശി വിശ്വനാഥന്‍ കോവിലുകള്‍

ശ്രീ കാശി വിശ്വനാഥന്‍ പ്രതിഷ്ഠകള്‍ കുടികൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിലെ മേര്‍കൂരകള്‍ പുതുക്കി പണിയേണ്ടതുണ്ട്.